Firmaprofil

TurnTech A/S er i dag en moderne virk­som­hed, som kan leve op til vores kun­ders ønsker om en flek­si­bel og påli­de­lig leve­ring, til en for­nuf­tig pris.
Virk­som­he­den blev grund­lagt i 1980, som under­le­ve­ran­dør­virk­som­hed og har siden fulgt med i den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling. Den nuvæ­rende ejer, direk­tør Søren Rytter, over­tog virk­som­he­den i 2008 og siden er det gået stærkt.

Gen­nem ind­køb af nye maski­ner er vores pro­duk­tions­ap­pa­rater altid i stand til at møde nutidens krav om til­pas­ning til et mar­ked i sta­dig udvik­ling. Vi hjæl­per gerne kunderne med pro­duk­t­ud­vik­ling og er med kort var­sel i stand til at omlægge pro­duk­tio­nen, så både nye og gamle kun­der kan være til­fredse med vores ser­vice. Vores med­ar­bej­dere er godt rustet til at følge udviklingen.

Alle ansatte glæ­der sig til at kunne betjene gamle og nye kun­der.

Vi håber, hjem­mesiden giver et godt ind­blik i TurnTech’s kunnen samt mulig­he­der.

 Vi er altid klar til at give et godt og hur­tigt tilbud.

Kom igang idag

Hold ikke dig selv tilbage, hvis du har noget der skal laves, vi kan lave det meste

SEND MAIL
SEND MAIL